Kategorie

MINIMAG

Mobilne składowanie. Dostarczymy "magazyn" do Ciebie. Łatwo, szybko, tanio i wygodnie!!!www.minimag.pl

Wysyłaj z BOXSHOP!

Proponujemy efektywne rozwiązania przeprowadzkowe. Transport lotniczy, drogowy, morski, pocztowy lub kurierski. Zadzwoń jeszcze dziś. Znajdziemy najlepsza drogę dla Twojej przesyłki!!!

Regulamin dla przedsiębiorców/instytucji

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO EBOXSHOP
DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH I INSTYTUCJONALNYCH

I. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresami www.eboxshop.pl oraz www.sklep.boxshop.pl prowadzony jest przez Universal Express Relocations Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. 17 stycznia 45b, 02-146 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000037926, NIP: 522-23-55-172, Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł [Sprzedający]

1.2. Wszystkie zamówienia od klientów biznesowych i instytucjonalnych, czyli od klientów niebędących konsumentami [Kupujących] są przyjmowane przez Sprzedającego na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

1.3. Opisy, ilustracje itp. nie stanowią części umowy sprzedaży, a służą jedynie ogólnej prezentacji towarów.

1.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania sprzedaży niektórych lub wszystkich swoich towarów bez uprzedniego zawiadomienia, jak również wprowadzania zmian w celu realizacji programu ulepszeń swoich towarów.

1.5. Ceny i towary znajdujące się na stronach www.eboxshop.pl oraz www.sklep.boxshop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

1.6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

1.7. Kupujący, poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym eBoxShop, akceptuje niniejszy regulamin, jako część umowy sprzedaży.

II. Ceny

2.1. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych w wartościach netto i brutto (zgodnie
z obowiązującą stawką VAT).

2.2. Ceny nie obejmują kosztów dostawy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Sprzedający wyraźnie zaznaczył inaczej.

2.3. W cenę wliczony jest koszt ewentualnie dołączanej przez Sprzedającego palety.
Sprzedający dołącza taką paletę, kiedy jego zdaniem jest ona niezbędna do prawidłowego wykonania dostawy.

2.4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ceny znajdujące się na stronie www.eboxshop.pl oraz oraz www.sklep.boxshop.pl pozostawały na tym samym poziomie, z zastrzeżeniem jednak ich ewentualnej zmiany bez uprzedniego zawiadomienia. Po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego, umówiona wcześniej cena będzie honorowana.

III. Zamówienia

3.1. W przypadku wycofania zamówienia przez Kupującego, Sprzedający może obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami poniesionymi do czasu wycofania zamówienia.

3.2. Sprzedający, w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny, może odmówić zawarcia umowy z konkretną osobą fizyczną, prawną lub organizacją.

3.3. Ponadto, w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny, Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia, niezależnie od tego czy płatność została dokonana czy nie, poprzez zawiadomienie Kupującego za pomocą e-maila, faksu lub telefonu o odmowie przyjęcia zamówienia, w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zamówienia (z wyłączeniem weekendów
i świąt). Sprzedający w takiej sytuacji zwróci Kupującemu wpłacone kwoty.

IV. Płatność

4.1. Kupujący uiści wszelkie należności przypadające Sprzedającemu w związku z kupowanymi towarami w drodze przedpłaty, chyba że strony odrębnie ustaliły inaczej.

4.2. Płatność będzie dokonywana na żądanie, przelewem bankowym lub za pomocą karty kredytowej lub debetowej.

V. Dostawa

5.1. Zamówienie uważa się za wykonane od momentu przekazania towaru Kupującemu przed drzwiami budynku zgodnie z adresem dostawy. Jakakolwiek dostawa do środka budynku zależy wyłącznie od dobrej woli i uznania dostawcy, i odbywa się na jego odpowiedzialność.

5.2. W przypadku złożenia zamówienia i dokonania zapłaty przed godziną 13.00 w dniu roboczym, dostawa do głównych miast w Polsce zwykle ma miejsce następnego dnia roboczego. W innych lokalizacjach dostawa zwykle następuje w okresie do 3 dni roboczych. Sprzedający nie gwarantuje powyższych terminów, ale jego dotychczasowe doświadczenia z firmą kurierską potwierdzają, że mają one odzwierciedlenie w rzeczywistości.

5.3. Dostawa jest bezpłatna, gdy wartość zamówienia wynosi co najmniej 200,00 PLN/netto + VAT (zgodnie z obowiązującą stawką). Poniżej tej kwoty cena za dostawę wynosi 20,00 PLN/netto
+ VAT (zgodnie z obowiązującą stawką).

5.4. Pytania dotyczące towarów, co do których wystawiono fakturę, ale jeszcze ich nie dostarczono, powinny być przekazane wraz z podaniem numeru faktury.

5.5. Kupujący powinien sprawdzić towar po jego otrzymaniu i odnotować wszelkie braki lub uszkodzenia na nocie dostawy. Kupujący zawiadamia pisemnie Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty dostawy o jakichkolwiek zastrzeżeniach dotyczących towaru lub usługi.

5.6. Jeżeli Kupujący nie podejmie powyższych działań, Sprzedający może uznać, że towary zostały dostarczone zgodnie z umową i bez zastrzeżeń, które mogłyby mieć miejsce w przypadku należytego sprawdzenia towaru przez Kupującego.

VI. Ilość

W przypadku towarów trudno policzalnych Sprzedający nie gwarantuje dokładnej ilości jednostkowej dostarczonego towaru.

VII. Palety

Palety użyte do wykonania dostawy, po jej realizacji stanowią własność Kupującego i pozostają
w dyspozycji i na odpowiedzialność Kupującego.

VIII. Ryzyko

Strony zastrzegają, że ryzyko dotyczące towarów przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania ich w celu realizacji dostawy towarów przewoźnikowi, w celu realizacji dostawy.

IX. Ograniczenia odpowiedzialności

9.1. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

9.2. Kupujący odpowiada za upewnienie się, że kupowany towar może być wykorzystany w celu, na który Kupujący go przeznaczył.

9.3. Sprzedający nie odpowiada za sposób i cel wykorzystania towaru przez Kupującego zgodny lub też nie z potrzebami Kupującego.

9.4. Odpowiedzialność Sprzedającego wynikająca z zawartej umowy lub pozostająca w związku
z jej wykonaniem nie może przewyższyć ceny zamówionego towaru, o ile przyczyną szkody nie była wina umyślna lub rażące niedbalstwo Sprzedającego.

9.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności ani nie zostanie uznany za naruszającego warunki umowy w razie opóźnienia w jej realizacji lub niewykonania jej postanowień w jakikolwiek inny sposób, jak również jakichkolwiek innych zobowiązań Sprzedającego dotyczących zakupionego towaru, o ile to opóźnienie czy to niewykonanie było następstwem działania czynników będących poza kontrolą Sprzedającego (siła wyższa).

X. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.sklep.boxshop.pl jest Universal Express Relocations Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. 17 stycznia 45b, 02-146 Warszawa). Udostępnienie danych osobowych następuje dobrowolnie, ale jest konieczne do realizacji zamówień. Dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą przekazywane innym podmiotom. Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, dane będą przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

XI. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejsze warunki sprzedaży zostały sporządzone i będą interpretowane zgodnie z prawem polskim.

10.2. Wszelkie spory podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego.

10.3. Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawieranych od 01.03.2016 r.